Za účelem zabezpečení řádného provozu a předcházení případným nedorozuměním prosíme, abyste si laskavě přečetli následující pravidla:

I. Obecná pravidla

Ubytování ubytovaných v objektu (dále jen „Hostů“) se uskutečňuje na základě uzavřené smlouvy o ubytování podle §§ 2201 a násl. a §§ 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“). Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně (v případě písemné či e-mailové rezervace hosta) nebo ústně (v případě telefonické rezervace hosta nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace). Nedílnou součástí takto uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem, kterým se hosté uzavřením výše uvedené smlouvy o ubytování zavazují bez výhrad řídit. Ubytovací řád platný ke dni uzavření ubytovací smlouvy je závazný nejen pro hosta, ale i pro ubytovatele.

Psi ani jiná domácí zvířata nemají možnost vstupu do objektu ani na přilehlý soukromý pozemek.

II. Ubytování hosta

1) Host má právo být ubytován na přechodnou dobu, která je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta. Doba ubytování je zaznamenána v Návštěvní knize.

2) Host je oprávněn se v den příjezdu ubytovat po 16:00 hodině. Při příjezdu je host (a další s ním ubytovaní) povinen předložit platný doklad totožnosti.

3) Host obdrží 3 klíče od objektu, které musí řádně opatrovat. Host není oprávněn pořizovat duplikáty klíče ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíče. Host je povinen klíče odevzdat ubytovateli při odjezdu a je povinen vyklidit objekt do 10:00 hod. posledního dne. V případě ztráty klíče je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu (paušální náhradu ceny klíčů) ve výši 1.000,- Kč.

4) Host má právo na parkování svého vozidla na nehlídaném parkovišti ubytovatele. Parkoviště je přístupné hostům 24 hodin denně. Host je povinen své vozidlo na parkovišti řádně uzamykat a neponechávat v něm žádné cenné věci. Zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit ubytovateli na tel. č. 704 077 020.

Host je povinen se při vstupu do objektu přezout do své domácí obuvi.

III. Práva a povinnosti hostů

1) Host je povinen vždy při odchodu zhasnout světla, vypnout spotřebiče a zamknout objekt.

2) Host odpovídá za škodu na zařízení a vybavení objektu, ke které došlo v průběhu jeho pobytu. Host odpovídá za bezpečnost svých nezletilých dětí v domě a přilehlém pozemku.

3) Hosté nejsou oprávněni vodit do objektu neubytované osoby a nechat jakoukoli neubytovanou osobu v objektu přespat.

4) V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid. Uvnitř objektu je zákaz kouření, a to i na terase. Ubytovatel nebo jím pověřená osoba má právo provést namátkovou kontrolu venkovního krbu, dodržování zákazu kouření a kontrolu počtu osob v objektu v průběhu pobytu. Důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez jakékoliv náhrady je pobyt nenahlášených osob, zvířat, opakované porušení pravidel týkajících se odpadu, jak jsou popsána dále, a porušení zákazu kouření uvnitř objektu.

5) Je přísný zákaz vylévání tuků a olejů do odpadu, je nutné slévat použité tuky a oleje do připravené nádoby v kuchyni. Dále je zákaz vhazování jakéhokoli pevného odpadu (zbytky jídel, ovoce a zeleniny, problematicky rozložitelný materiál jako jsou: plenky, novinový papír, hygienické vložky, vlhčené papírové ubrousky, fólie apod.) do WC a odpadů. Je přísný zákaz manipulování s otevřeným ohněm v celém objektu, horké nádoby nesmí host pokládat na kuchyňskou desku bez použití odkládacích podložek. Komunální odpad je třeba odnášet do popelnice před objektem. Na tříděný odpad je nutné využívat kontejnery v bezprostřední blízkosti objektu. Během pobytu je host povinen udržovat pořádek v objektu, čistící potřeby jsou k dispozici.

6) V ceně pobytu je: toaletní papír, utěrky do kuchyně, odpadkové pytle, úklidové prostředky. Objekt je třeba v den odjezdu předat ubytovateli ve stavu, v jakém byl předán do užívání v den příjezdu.

IV. Odpovědnost za škody

Odpovědnost hostů za škody způsobené porušením ustanovení tohoto Ubytovacího řádu nebo jiným protiprávním jednáním stejně jako odpovědnost ubytovatele se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Ke krbu ve venkovním přístřešku se nesmí přistavovat žádné hořlavé věci. Ohniště se musí udržovat v čistotě, nevhazujte do ohniště nedopalky a jiné předměty.   

V. Děti

Děti musí být v objektu a v zahradě pod dohledem dospělé osoby (rodiče, odpovědné osoby) a tyto dospělé osoby za děti plně odpovídají. Dospělým osobám je zakázáno používání aktrakcí určených pro děti.

ŘÁD SAUNOVÁNÍ – FINSKÁ SAUNA PRO 6 OSOB

• Pro rezervaci sauny je nutné hodinu před plánovanou návštěvou sauny oznámit tento záměr majiteli, který na Vámi požadovaný čas saunu zapne a nahřeje.

Saunující je povinenrespektovatvšechny tytopokyny.

• Sauna je určena maximálně pro 6 osob.
• Všichni návštěvníci jsou povinni se před vstupem do sauny osprchovat a omýt mýdlem.
• Úzkostlivě dbají na udržení čistoty prostředí sauny.
• Při sezení na lavicích či lehátkách používají k podložení čistý ručník, prostěradlo nebo jinou textilní podložku. Potřebné příslušenství pro saunování je pro naše hosty připraveno v menší rustikální skříni v hlavní chodbě chalupy (v tzv. příborníku).
• V sauně se obezřetně pohybují bosi, anebo v čisté ochranné omývatelné obuvi. Do sauny je přísný zákaz vstupu ve špinavé obuvi, saunující je povinen si před vstupem do sauny očistit a omýt chodidla.
• V průběhu saunování jsou saunující zásadně nazí (z hygienických a fyziologických důvodů).
• Saunování dětí se povoluje jedině za přítomnosti dozoru dospělé osoby.
• Během saunování se mohou saunující účastnit klidného a tlumeného rozhovoru s ostatními účastníkysaunování. Snaží se chovat korektně a diskrétně k ostatním a přispět tak k plnému prožitku ze saunování a k udržení jeho hygienické, estetické a společenské úrovně.
• V průběhu saunování se nekonzumují žádné potraviny, či nápoje, nekouří se.
• V sauně je přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm.
• Doporučená doba pro saunování je 10 – 20 minut při teplotě vzduchu kolem 90°C.
• Zásadní poučka zní: pobyt v sauně by měl být krátký, ale intenzivní.
• Finská sauna je charakteristická velmi suchým vzduchem. Pokud jsou rozpálené saunové kameny, lze je během saunování polévat vodou z naběračky, tak aby nedošlo k opaření.
• Po saunování je možné využít venkovní sprchu (mimo zimních měsíců), nebo polévání z dřevěných věder.
• Po saunování odložte použité ručníky a prostěradla do připraveného prádelního koše v dolní chodbě.

PODMÍNKY K SAUNOVÁNÍ

• Saunování je určeno především zdravým osobám.
• K saunování nemají přístup osoby, které trpí zjevnými příznaky akutního onemocnění dýchacích cest a zažívací soustavy (horečka, kašel, rýma, zarudlé spojivky, celková schvácenost; anebo průjem, zvracení, bolesti břicha a hlavy, zažloutlou kůží aj. ), dále nemocní s kožními chorobami budícími odpor (kožní vyrážky, otevřené hnisající či krvácející rány).
• Vstup není dovolen osobám, jimž byla nařízena karanténanebo bacilonosiči.
• Saunování není vhodné také po předchozích úderech do hlavy.
• Nemocní, trpící jinými chorobami než je uvedeno v tomto řádu, podnikají saunování na vlastní zodpovědnost.